I. Ogólne warunki świadczenia usług przez Cieślicki i wspólnicy sp. k.

Ilekroć Cieślicki i wspólnicy sp. k. (dalej jako KCW) podejmuje się świadczenia usług na rzecz swojego Klienta zastosowanie znajdą niniejszej ogólne warunki świadczenia usług (dalej również jako OWU), które regulują warunki i zasady realizacji usług przez KCW.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich spraw, które powierzycie Państwo KCW, niezależnie od tego, czy istnieje pisemna umowa o obsługę prawną czy też działanie nasze oparte jest o udzielone przez Państwa pełnomocnictwo.
 2. KCW uznaje, że przesłanie przez Państwa pełnomocnictwa uprawniającego radców prawnych KCW do reprezentacji w danej sprawie stanowi dowód i potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług przez KCW.
 3. Kiedykolwiek pojawi się rozbieżność pomiędzy niniejszymi OWU, a zawartą z Państwem umową, a w tym poczynionym w drodze email ustaleniem, pierwszeństwo będzie miała taka umowa lub poczynione przez Państwa z KCW ustalenia. W zakresie nieuregulowanym umową lub poczynionymi przez Państwa z KCW ustaleniami zastosowanie znajdą niniejsze OWU.
 4. Ilekroć w niniejszych OWU mowa jest o radcach prawnych KCW uznaje się za nich radców prawnych lub adwokatów zatrudnionych przez KCW lub współpracujących z KCW, którymi KCW posługuje się celem świadczenia na Państwa rzecz usług.

III. Zasady świadczenia usług

 1. KCW świadczy swoje usługi w oparciu o i na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami Kodeksu Etyki Zawodowej Radcy Prawnego.
 2. KCW świadcząc usługę zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności i jakkolwiek będzie dążyć do jego osiągnięcia nie jest odpowiedzialna za i nie gwarantuje Państwu osiągnięcia rezultatu, na którym Państwu zależy.
 3. KCW nie jest i nie będzie zobowiązane do aktualizowania wydanych opinii prawnych oraz udzielonych Państwu porad pod kątem późniejszych zmian w przepisach i praktyce.
 4. Miejscem wykonania Umowy będzie siedziba KCW
 5. Dla umożliwienia KCW należytego świadczenia usług jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia KCW w czasie pozwalającym na terminowe wykonanie Umowy, wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania usługi oraz do powiadomienia KCW o wszelkich sprawach i okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla właściwego wykonania usługi.
 6. KCW może uzależnić rozpoczęcie lub kontynuowanie świadczenia usług na Państwa rzecz od możliwości weryfikacji Państwa tożsamości, danych rejestrowych lub tożsamości lub danych Państwa wspólników członków zarządu, rady nadzorczej, czy też innych informacji, które uzna za istotne, w szczególności w przypadkach, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 7. KCW uprawnione jest do posługiwania się w świadczeniu usług na Państwa rzecz podwykonawcami, za których ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne.
 8. KCW zobowiązana jest do zachowania w poufności wszystkich otrzymanych od Państwa informacji, które objęte są tajemnicą radcy prawnego. KCW zobowiązuje do zachowania tych informacji w poufności wszystkich jej pracowników i współpracowników.
 9. W przypadku zakończenia współpracy z Państwem przez KCW, o ile nie zwolnicie nas Państwo z tego obowiązku, jeszcze przez okres 2 tygodni po takim zakończeniu będziemy podejmować uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia tego, by Państwa położenie prawne w okresie tym nie było gorsze niż gdyby KCW dalej prowadziło daną sprawę.
 10. KCW zachowuje prawo do zatrzymania otrzymanych od Państwa dokumentów i informacji do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonej usługi oraz przez okres o którym mówią przepisy dotyczące zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. O ile nie zdecydujecie Państwo inaczej po tych datach dokumenty te i informacje zostaną zniszczone.
 11. KCW przekazuje Państwu dokumenty w sprawach na bieżąco. Niezależnie od tego przysługuje Państwu prawo otrzymania kopii akt Państwa spraw prowadzonych przez KCW przy czym kopie te zostaną wykonane odpłatnie za wynagrodzeniem odpowiadającym ilości czasu poświęconego na ich wykonanie i stawki 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę kopiowania akt.

IV. Wynagrodzenie i inne należności KCW

 1. Wynagrodzenie na rzecz KCW będzie każdorazowo z Państwem indywidualnie uzgodnione.
 2. KCW stosuje następujące główne reguły rozliczenia:
  1. stawka godzinowa ustalana za każdą rozpoczętą godzinę pracy KCW;
   Wynagrodzenie godzinowe jest rozliczane miesięcznie z dołu, za czynności wykonane w danym miesiącu kalendarzowym. Rozliczeniu podlega każde rozpoczęte 5 minut.
  2. stawka ryczałtu godzinowego ustalana ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem zawierającym określoną liczbę godzin w ryczałcie i wskazanie ceny za każdą godzinę przekraczającą ilość zawartą w ryczałcie;
   Wynagrodzenie ryczałtowe rozliczane jest z dołu, miesięcznie, na podstawie wystawionej faktury.
  3. stawka ryczałtowa ustalana jedną kwotą za określoną usługę np. prowadzenie procesu sądowego, przygotowanie opinii prawnej itp. w tym również, jako odmiana ryczałtu, stawka prowizyjna nawiązująca do wartości transakcji, której dotyczy świadczona usługa np. wartości nieruchomości w przypadku obsługi transakcji sprzedaży nieruchomości.
   Wynagrodzenie za prowadzone procesy jest rozliczane z góry, po wniesieniu pozwu lub wydaniu nakazu zapłaty (jeżeli dotyczy).Zastrzec należy, że są to przy tym jedynie przykładowe sposoby rozliczeń.
 1. Obok wynagrodzenia KCW przysługiwał będzie również zwrot kosztów świadczenia usług na Państwa rzecz do których zalicza się w szczególności opłaty za przejazdy, przeloty, hotele, rozmowy telefoniczne, faksy, drukowanie i kopiowanie, wynagrodzenie prawników zagranicznych, ekspertów, doradców, rzeczoznawców majątkowych, biegłych itp.
 2. Koszty rozliczane będą z Państwem według dokonanych z Państwem uzgodnień w wysokości przez nas wydatkowanej, a w zakresie kosztów przejazdów i pobytów
  Koszty podróży samochodem rozliczane są według stawki ryczałtowej 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr.
 3. KCW może również poprosić o zaliczkowe pokrycie uzgodnionych z Państwem kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach świadczenia Państwu usług.
 4. Z chwilą dostarczenia Państwu faktury lub noty obciążeniowej, KCW może (lecz nie jest zobowiązana) wykorzystywać pieniądze wpłacone na poczet wynagrodzenia i wydatków do regulowania wynagrodzenia i wydatków.
  Jeżeli KCW wykorzysta całość lub część pieniędzy wpłaconych przez Państwa wcześniej na poczet wynagrodzenia i wydatków, a sprawa dalej trwa, to zwykle zostaniecie Państwo poproszeni o dokonanie dalszej płatności na poczet tych należności.
 5. Wszelka nadwyżka pieniędzy wpłaconych przez Państwa na poczet wynagrodzenia lub wydatków, zostanie Państwu zwrócona z chwilą wystawienia faktury końcowej za prowadzenie sprawy.
 6. Każdorazowo do wynagrodzenia i wydatków KCW zostanie doliczony (o ile ma zastosowanie) podatek od towarów i usług, chyba że inaczej ustaliliśmy z Państwem.
 7. KCW uprawnione jest do obciążenia Państwa odsetkami należnymi od wszelkich kwoty niezapłaconych w tym terminie w wysokości 9% w skali rocznej.
 8. Jesteście Państwo odpowiedzialni za zapłatę wynagrodzenia oraz wydatków KCW wraz z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
 9. Zapłata należności przysługujących KCW powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Państwu faktury lub paragonu fiskalnego, chyba, że co innego wynika z naszych ustaleń z Państwem.

V. Ograniczenie odpowiedzialności KCW

 1. Odpowiedzialność KCW oraz wszystkich jej podwykonawców wobec Państwa zostaje ograniczona do kwoty otrzymanego od Państwa lub umówionego z Państwem wynagrodzenia.
  Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej (niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy, rażące niedbalstwo), jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, kiedy posiadacie Państwo status konsumenta.

VI. Rozwiązanie umowy

O ile inaczej nie zostanie postanowione, umowa zawierana z Państwem zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

VII. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 1. Uprzejmiej informujemy, że KCW zobowiązana jest w określonych przez ustawę przypadkach do przeprowadzania oceny Państwa działalności przez pryzmat przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Oznacza to, że w takich przypadkach KCW zwróci się do Państwa o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności.
 3. Oznacza to również, że w ramach udzielania Państwu pomocy prawnej KCW będzie zobowiązana do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego tj. m.in.:
  1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
  2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
   1. weryfikacji jego tożsamości,
   2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
  4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
   1. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  5. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
  6. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy KCW jako instytucja obowiązana, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU stanowią integralną część zawartej z Państwem umowy.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU wymagają wyraźnego zawarcia odpowiednich zapisów w pisemnej umowie.
 3. Umowa oraz niniejsze OWU podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w związku z umową, a których stronom nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby KCW.
  Zastrzeżenie to nie dotyczy tych z Państwa, którzy posiadają status konsumentów.
 5. Niniejsze OWU wiążą Państwa, w przypadku:
  1. doręczenia OWU przed zawarciem Umowy, a także,
  2. udostępnienia OWU klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez odesłanie na stronę internetową KCW, na której mogą być w każdym czasie odtwarzane, zapisywane i drukowane:

……………